Parkering i vårt område

De flesta hushåll har idag bil eller disponerar en bil tillfälligt. Trots detta är normen för hur många parkeringsplatser som skall finnas för låg i förhållande till det verkliga behovet. I vårt område tillkommer problemet med att vi ligger nära en tunnelbanestation samt ett stort antal busslinjer. Det är därför många utifrån som försöker använda vårt område som infartsparkering. Vi måste se till att det otillräckliga antal platser vi har, utnyttjas rättvist och på bästa sätt. Dessvärre blir det nödvändigt att använda avgifter och att ”lappa” syndare.

 

Övervakningen av alla avgiftsbelagda parkeringsplatser inom området (alla utom gatuplatser längs Gamla vägen och Ripstigen) sköts av Aimo Park som sätter avgiftslappar på felaktigt parkerade bilar.

 

Parkeringen inom området är uppdelad på följande huvudmän – som inte har någon samordning sinsemellan:

 • Åbergssons samfällighetsförening (ÅSFF) förvaltar 79 parkeringsplatser längs Åbergssons väg. 70 av dessa är förhyrda platser, 7 är avgiftsbelagda gästplatser (P-automat) och 2 är handikappsplatser (längs trottoaren).
 • BRF Gamla vägen förvaltar 149 platser som ligger i deras fastighet.
 • Solna stad har 76 förhyrda platser mellan Odlingsvägen och Gamla vägen (nära ICA) på en tomt som har beteckningen “Gräset 1”. Dessutom finns ett antal avgiftsbelagda (P-automat), men ej markerade platser längs Gamla vägen och Ripstigen.
Parkeringskarta

ÅSFF:s platser

 • Endast boende i området disponerar platser som är skyltade ”Förhyrda”.
 • Endast ordinarie boende inom ÅSFF:s medlemsföreningar med egen bil eller tjänstebil bland boende får förhyrd plats – inga med andrahandskontrakt eller inneboende.
 • Endast en plats per lägenhet.
 • Endast registrerade och ej avställda fordon får parkeras.
 • Var och en ansvarar för renhållning och skötsel av sin egen parkeringsplats.
 • En ny innehavare av lägenhet kan ställa sig på kölista först efter det att han av styrelsen blivit antagen som medlem i en medlemsförening, resp. har ett godkänt hyreskontrakt.
 • Den som vill ställa sig i kö till P-plats skall vända sig till ÅSFF:s ekonomiska förvaltare MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning). Handläggaren är Therese Andersson, telefon 021-40 33 21. Anmälan görs på telefon 021-40 33 25 där man skapar ett konto med hjälp av mailadress och telefonnummer.
 • En boende med parkeringsplats som flyttar lämnar tillbaka denna och platsen delas ut till den som står först på kölistan.
 • Om man får ett erbjudande om plats, har man rätt att avböja. Platsen går då till nummer två på listan o.s.v. Om man avböjt två olika platser raderas man från kölistan. Man får dock söka på nytt, om behovet skulle kvarstå, men hamnar då sist i kön. Om man inte svarar på ett erbjudande, stryka man automatiskt från listan.
 • Förutom kölista till parkeringsplats finns även en byteskölista för att erbjuda byte av parkeringsplatser mellan de som redan disponerar en parkeringsplats.
 • Avgiften är för närvarande (februari 2022) 900 kronor per kvartal. Den aviseras minst 10 och högst 20 bankdagar före resp. kvartalsskifte. Betalning sker via utskickad betalningsavi eller genom autogiro. Ansökan om autogiro görs till MBF.
 • Förseningsavgift debiteras om betalning inte kommit ÅSFF tillgodo senast tredje bankdag efter respektive kvartalsskifte.
 • Den som hyr en plats skall själv säga upp denna vid avflyttning eller annan ändring. Uppsägning av parkeringsplats skall ske skriftligt eller via e-mail till MBF senast tre månader före avslut. Man är betalningsskyldig för hela uppsägningstiden. Ofta kan det vara praktiskt att den som står i tur för platsen tillträder tidigare efter överenskommelse mellan berörda boende och MBF.ÅSFF kan säga upp rätten att disponera en förhyrd plats om:
  • förseningsavgift har debiterats vid tre olika tillfällen oavsett faktureringsperiod,
  •  betalning inte har kommit ÅSFF tillhanda 20 bankdagar efter resp. kvartalsskifte,
  • platsen hyrts ut i andra hand.

BRF Gamla vägens platser

BRF Gamla vägens parkerings- och garageplatser kan hyras av boende i de andra bostadsrättsföreningarna i området. Platserna är av tre slag: vanliga parkeringsplatser utomhus, öppet däck med tak över större delen samt inbyggt kallgarage. Avgifterna ligger för närvarande på 250 till 750 kronor per månad.

Ansvarig för BRF Gamla vägens administration av parkeringsplatser och kölista är Thomas Eriksson. Tel: 070-657 02 83, e-mail: thomas@gamlav.se 

Solna stads platser

Upplysningar och regler finns på Solna stads hemsida www.solna.se.

Gästparkering på Åbergssons väg

Dessa platser är avgiftsbelagda mellan kl. 10.00 och 22.00 alla dagar. Man får då stå i högst 4 timmar i följd. Övrig tid är fri.

Parkeringsövervakning

 • Övervakningen sköts av Q-Park som sätter avgiftslappar på felaktigt parkerade bilar.
 • Om en bil står felaktigt parkerad anmäls detta till Carpark. (tel. 0771-96 90 00 – mail felanmalan.stockholm@carpark.se ).
 • Ibland behöver man stå längre än de 10 minuter som är tillåtna. Det kan gälla flyttning, hantverkare som jobbar i huset o.s.v. För sådana till fällen finns ett antal servicetillstånd som kan kvitteras ut från fastighetsskötaren.