Allmänna regler

Dessa regler gäller för alla i hushållet samt för inneboende, gäster och var och en som utför arbete inom fastigheterna. Förutom dessa allmänna ordningsregler finns bestämmelser i stadgarna, för tvättstugorna och för sophantering.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler blir vårt boende ännu mer trivsamt.

Ansvar

Det är styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor vilket innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Medlemmar i BRF Sippan i Solna är alla skyldiga att rätta sig efter reglerna, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen. Att bo i en bostadsrätt innebär inte bara rätten till en bostad utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i din lägenhet följer föreningens trivsel- och ordningsregler och stadgar. Reglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas såsom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och att du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.
Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen. Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler:

Allmänt

 • Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar.
 • Medlem ska vara aktsam om och väl vårda bostadsrättsföreningens egendom.
 • Medlem får ej använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.
 • Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att omedelbart underrätta styrelsen på kontaktmedstyrelsen@gmail.com samt fastighetsskötaren på mobilnr 070-0271012 /kickifastighet@gmail.com
 • Du får inte utan tillstånd av styrelsen göra stora förändringar i lägenheten eller på gården som till exempel att riva eller flytta väggar, flytta golvbrunn eller göra andra mer ingripande förändringar.
 • Medlem ska följa bestämmelserna beträffande ohyra i lägenhet och vid upptäckt av ohyra omedelbart ta ansvar för att åtgärda detta.

Störande beteende

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till sina grannar. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss samt på loftgångar och balkonger.
 • Störande ljud ska undvikas mellan kl. 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV m.m. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och på lördagar mellan kl. 10.00 och kl. 16.00. I låghusen bör man också visa grannarna hänsyn genom att undvika klampande i trappor och hård stängning av ytterdörr och fönster.
 • Om du på förhand vet om att du kommer ge upphov till temporära ljud som kan uppfattas som störande (t.ex. en fest eller större renoveringsarbeten) sätt upp en lapp i hissen för att informera dina grannar. Detta gör att grannarna känner till varför det eventuellt är störande ljud samt att acceptansen för det ökar.
 • Om du upplever att din granne ger upphov till störande ljud, prova i första hand att ringa på och prata med din granne och be dem sänka volymen/försöka arbeta tystare. Om detta inte fungerar och det störande ljudet är återkommande kan du ta kontakt med styrelsen. Innan du tar kontakt med styrelsen måste du upprätta en störningslogg. Denna logg är till god hjälp för dig själv samt för styrelsen i en eventuellt fortsatt dialog med den som ger upphov till störningen.

Gator och gård

 • Du får inte parkera fordon så att framkomligheten hindras eller försvåras för utryckningsfordon, sophämtning, snöröjning, posthantering, grannar etc. Parkera därför på ansedd plats och hänvisa besökare till gästparkeringen.
 • Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnader, dvs på altaner och balkonger är förbjudet. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna eller på anvisade grillplatser.
 • Rökning är självklart förbjuden i alla gemensamma utrymmen och tänk på att inte stå direkt utanför porten eller på loftgångarna då lukten lätt sprider sig in i trapphuset. Man får inte kasta ut fimpar genom fönster eller från balkonger.

Avfallshantering

 • Vi tjänar alla på att sortera våra hushållssopor. Matavfall lämnas i de bruna soptunnorna och hushållssopor i de gröna tunnorna i soprummen hus 13 eller i hus 17.
 • Plast och kartong ska inte slängas i de gröna tunnorna tillsammans med hushållssopor utan ska lämnas vid kommunens återvinningsstation.
 • Färgat och ofärgat glas, metallförpackningar samt tidningspapper ska också lämnas vid kommunens återvinningsstation.
 • Grovsopor, som inte kan återvinnas vid kommunens återvinningsstation, lämnas i grovsoprummet i hus 19.
 • I grovsoprummet finns även kärl för batterier, ljuskällor samt mindre elektronikprodukter.
 • Närmaste återvinningsstation finns vid Ica eller vid Carl Malmstens väg 6. Observera att det är olagligt att lägga sopor bredvid kärlen vid återvinningsstationen, oavsett om kärlen är fulla eller ej. Det är alltid ditt eget ansvar att ta hand om dina egna sopor. Om ett återvinningskärl är fullt får du gå till en annan återvinningsstation eller vänta någon dag tills kärlet tömts.

Uthyrning i andrahand

Förhållningsregler vid andrahandsuthyrning är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i bostadsrättslagen. Styrelsen måste godkänna en andrahandsuthyrning.

Ansökan ska lämnas in i god tid då styrelsen tar upp ärendet vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och beslutar om andrahandsuthyrning tidigast 2 veckor efter mötet.

 • Använd SBC blankett för andrahandsuthyrning (länk https://varbrf.sbc.se/Portalen/Mitt-SBC/Blanketter-for-boende/)
 • Observera att föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Vid uthyrning ska ett kontrakt skrivas mellan medlem och hyresgäst och en kopia ska skickas till styrelsen.
 • Att hyra ut till en inneboende innebär att du upplåter en del av din lägenhet till någon samtidigt som du själv bor där. Om den inneboende använder lägenheten självständigt räknas det i stället som en andrahandsuthyrning och då behöver du få styrelsens godkännande.
 • Att hyra ut bostaden utan godkännande från styrelsen eller beslut hos hyresnämnden kan innebära att bostadsrättsföreningen kan säga upp nyttjanderätten av bostaden.