ÅSFF och parkeringsordning

Denna information avser endast att orientera om parkering inom ÅSFFs närområden. Särskilda regler gäller för vart och ett av dessa områden.

Parkeringssituationen i vårt område

De flesta hushåll har idag bil eller disponerar en tillfälligt. Trots detta är normen för hur många parkeringsplatser som skall finnas för låg i förhållande till det verkliga behovet. I vårt område tillkommer problemet med att vi ligger nära tunnelbana och ett stort antal busslinjer. Det är därför många utifrån som försöker använda vårt område som infartsparkering. Vi måste se till att det otillräckliga antal platser vi har, utnyttjas rättvist och på bästa sätt. Dessvärre blir det nödvändigt att använda avgifter och att ”lappa” syndare.

Övervakningen av alla avgiftsbelagda parkeringsplatser inom området (alla utom gatuplatser längs Gamla vägen och Ripstigen) sköts av Q-Park som sätter avgiftslappar på felaktigt parkerade bilar.

Bakgrund

Området där vi bor byggdes runt 1990 – som ett av dåvarande Solnabostäder centralt skött hyreshusområde. Omkring tio år senare ombildades fastigheterna till åtta bostadsrättsföreningar, som var och en sköter sin egen fastighet (efter bildandet av nya Sippan 2010 är det sju föreningar). Parkeringen inom området är uppdelad på följande huvudmän – som inte har någon samordning. Översikt på följande blad.

 1. ÅSFF förvaltar enligt lantmäteriförrättning 79 platser längs Åbergssons väg. 70 av dessa är förhyrda platser, 7 är avgiftsbelagda gästplatser (P-automat) och 2 är handikapplatser (längs trottoaren).
 2. Brf Gamla vägen förvaltar 149 platser som ligger i denna förenings fastighet.
 3. Solna stad har 76 förhyrda platser mellan Odlingsvägen och Gamla vägen (nära ICA) på en tomt som har beteckningen ”Gräset:1 – 3 a”. Dessutom finns ett antal avgiftsbelagda (P-automat), men ej markerade platser längs Gamla vägen och Ripstigen (3 b).

Vart vänder man sig för att hyra en parkeringsplats?

Kvalifikation för att disponera förhyrd parkeringsplats

 • Endast boende i området disponerar platser som är skyltade ”Förhyrda”.
 • Endast ordinarie boende inom ÅSFF:s medlemsföreningar med egen bil eller tjänstebil bland boende får förhyrd plats – inga med andrahandskontrakt eller inneboende.
 • Endast en plats per lägenhet.
 • Endast registrerade och ej avställda fordon får parkeras.
 • Var och en ansvarar för renhållning och skötsel av sin egen parkeringsplats.

ÅSFFs platser

ÅSFFs platser är reserverade för ordinarie boende i medlemsföreningarnas fastigheter. Parkeringsregler har distribuerats till samtliga medlemsförningar.

Kölistan

 • Efterfrågan är normalt större än utbudet, varför en kölista finns.
 • En ny innehavare av lägenhet kan ställa sig på kölista först efter det att han av styrelsen blivit antagen som medlem i en medlemsförening, resp. har ett godkänt hyreskontrakt.
 • Den som vill ställa sig i kö till P-plats skall vända sig till ÅSFF:s ekonomiska förvaltare MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning). Handläggaren är Anette Svanbäck, tel 021-40 33 19, mail: anette.svanback@mbf.se, adress: MBF, Källgatan 14, 722 11 Västerås. Skicka din anmälan per brev eller mail. Bifoga kopia av ditt medlemskap eller ditt hyreskontrakt eller inscannat dokument som du mailar.
 • Platserna delas ut i strikt turordning efter anmälningstid med högst en plats per lägenhet. Detta innebär att platserna inte följer lägenheterna.
 • En boende med parkeringsplats som flyttar lämnar tillbaka denna och platsen delas ut till den som står först på kölistan.
 • Om man får ett erbjudande om plats, har man rätt att avböja. Platsen går då till nummer två på listan o.s.v. Om man avböjt två olika platser raderas man från kölistan. Man får dock söka på nytt, om behovet skulle kvarstå, men hamnar då sist i kön. Om man inte svarar på ett erbjudande, stryka man automatiskt från listan.

Betalning

 • Avgiften är f.n. 750 kronor/kvartal. Den aviseras minst 10 och högst 20 bankdagar före resp. kvartalsskifte. Betalning sker via utskickad betalningsavi eller genom autogiro. Ansökan om autogiro görs till MBF.
 • Förseningsavgift debiteras f.n. med 100 kronor om betalning inte kommit ÅSFF tillgodo senast tredje bankdag efter resp. kvartalsskifte. Denna avgift kan antingen faktureras separat eller vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

Uppsägning

ÅSFF kan säga upp rätten att disponera en förhyrd plats om:

 • förseningsavgift har debiterats vid tre olika tillfällen oavsett faktureringsperiod,
 • betalning inte har kommit ÅSFF tillhanda 20 bankdagar efter resp. kvartalsskifte,
 • platsen hyrts ut i andra hand.

Den som hyr en plats skall själv säga upp denna vid avflyttning eller annan ändring. Uppsägning av parkeringsplats skall ske skriftligt eller via e-mail till MBF senast tre månader före avslut. Man är betalningsskyldig för hela uppsägningstiden. Ofta kan det vara praktiskt att den som står i tur för platsen tillträder tidigare efter överenskommelse mellan berörda boende och MBF.

Brf Gamla vägens platser

Brf Gamla vägens parkerings- och garageplatser kan hyras också av boende i de andra bostadsrättsföreningarna. Platserna är av tre slag: Vanliga parkeringsplatser utomhus, öppet däck med tak över större delen samt inbyggt kallgarage. Avgifterna ligger mellan 250 och 400 kronor/månad.

Ansvarig för Gamla vägens administration av parkeringsplatser och kölista är Thomas Eriksson. Tel: 070-657 02 83, e-mail: thomas@gamlav.se 

Solna stads platser

Upplysningar och regler finns på Solna stads hemsida www.solna.se.

Gästparkering

Dessa platser är avgiftsbelagda mellan kl. 10.00 och 22.00 alla dagar. Man får då stå i högst 4 timmar i följd. Övrig tid är fri.

Parkeringsövervakning

 • Övervakningen sköts av Q-Park som sätter avgiftslappar på felaktigt parkerade bilar.
 • Om en bil står felaktigt parkerad anmäls detta till carpark. (tel. 0771-96 90 00 – mail felanmalan.stockholm@carpark.se ).
 • Om du vill veta vem som felaktigt har parkerat på din plats så kan du ta reda på detta via Vägverkets hemsida: www.vagverket.se. Med mobil kan man också använda SMS. Om man skickar ett meddelande till telefonnummer 71456 med registreringsnumret, kommer snabbt ett svar.
 • Ibland behöver man stå längre än de 10 minuter som är tillåtna. Det kan gälla flyttning, hantverkare som jobbar i huset o.s.v. För sådana till fällen finns ett antal servicetillstånd som kan rekvireras för en begränsad tid av resp. bostadsrättsförenings ansvariga för servicetillstånd.