Masthead header

Sophantering

I ett modernt samhälle blir det mycket sopor. Dessa måste tas om hand på ett riktigt sätt. De får inte orsaka skador eller faror och de får heller inte ställa till med sanitära olägenheter. Dessutom måste hanteringen vara kostnadseffektiv. Denna flik gäller endast privatpersoner, för företag gäller speciella regler.

Lagar och föreskrifter

Kommunen har skyldighet att hämta och ta hand om hushållssopor som inte är skrymmande och att se till att andra slag av sopor kan tas om hand..

Producenter av vissa varor har ansvar för att dessa tas om hand efter det att de förbrukats/använts.

Hushållen har skyldighet att följa reglerna för avfallshanteringen i kommunen. Det innebär att allt avfall, utom sådant hushållsavfall som inte är skrymmande, skall lämnas på anvisade platser. Hushållen har vidare skyldighet att sortera avfallet till de olika insamlingssystem som finns.

Fastighetsägaren har skyldighet att samla in fastighetens hushållssopor och att tillfälligt förvara dessa på ett sådant sätt att kommunen eller dess entreprenör kan hämta dem. Man har däremot ingen skyldighet att ta emot annat hushållsavfall.

Ställen att lämna sopor på

De olika slagen av avfall tas om hand på olika sätt. Nedan anges på vilka ställen man kan lämna avfall. I en särskild bilaga (tabell) listas mer detaljerat var olika slag av avfall skall lämnas. För den enskilde har det bedömts vara mer intressant vad man skall göra av varje slag av sopor än vem som har ansvaret.

Källsorteringsstation

Vid ICA nära södra uppgången till tunnelbanan finns en källsorteringsstation. Man kan lämna tidningar, glas (färgat och ofärgat), batterier, metallförpackningar, pappers(papp)-förpackningar och hårdplastförpackningar. Om man är tveksam gäller att man lägger i den uppsamlingscontainer som är avsedd för det material som är det dominerande. Exempelvis sorteras en brun flaska med plasttopp som färgat glas.

Miljöstation

Närmaste miljöstation finns vid OKQ8, Kungshamravägen 1. Här tar man hand om farligt avtal med vissa undantag (exempelvis el-avfall och mediciner).

Retur handel

Apotek och vissa försäljningsställen (såsom dagligvaruhandel för flaskor/burkar, däckförsäljare och TV-handel) har skyldighet att ta emot vissa varor som rör den egna verksamheten.

Återvinningsstationer

10 kommuner i norrort äger SÖRAB med ett antal återvinningscentraler. På alla kan man lämna brännbart, ej brännbart, metall, trä, wellpapp, tidningar, elektronik, farligt avfall, kyl och frys. På stationerna finns dessutom ofta behållare från välgörenhetsorganisationer.

Den närmaste ligger i Kvarnkullen (Gamla Enköpingsvägen 129, Sundbyberg). Där tar man emot alla sådana sopor som hushåll normalt producerar, men som inte platsar i sopnedkasten. Alltså tar man också emot sådant som kan lämnas till returpappers-, källsorterings- och miljöstationer. Våta sopor tar man inte emot.

Öppettider: mån-ons 12-20, lör-sön 9-15, övriga dagar stängt

En större anläggning finns i Hagby, Frestavägen 10, Täby. Där tar man emot samma slag av avfall som i Kvarnkullen och dessutom bygg- och industriavfall samt trädgårdsavfall.

Öppettider: mån-tor 06.30-20, fre 6.30-15.30, lör-sön 9-14

Soprum för hushållssopor

Här kastas väl emballerade hushållssopor (även våta), d.v.s. sådant som inte ingår i någon av grupperna ovan och som utan svårighet skulle ha gått ned i ett sopnedkast. Det är speciellt viktigt att inte skrymmande föremål kastas här. Soprum för hushållssopor finns i hus 13 och 17.

OBS! Alla soppåsar ska vara ihopknutna.

Hämtning

Skrymmande sopor som man inte själv vill lämna, kan mot en avgift hämtas av entreprenör som är godkänd av kommunen. Denna entreprenör är för närvarande:

SITA                              020-120 20 20

Dessutom finns organisationer som kostnadsfritt hämtar kläder, möbler, böcker och prylar som kan användas eller säljas till välgörande ändamål. Ring för information och ev. hämtning:

Kyrkornas Second Hand/U-landsbutik: 08-473 05 50.

Röda korset Kupan: 08-768 20 60.

Myrorna: 020-140 00 44 med insamlingsbehållare, olika platser.

Emmaus och Erikshjälpen: klädinsamlingsbehållare på Hagby.

Läkare utan gränser: klädinsamlingsbehållare på Hagby.

Föreningens ansvar

Det formella ansvar som föreningen har som fastighetsägare är att ansvara för att hushållssopor (ej skrymmande) kan samlas in genom att tillhandahålla soprum samt att ordna för att dessa hushållssopor töms.

Mindre grovsopor och elavfall på Åbergssons väg 19

Förutom det formella ansvaret hanteras genom föreningen mindre grovsopor, på Åbergssons väg 19. Hanteringen av grovsopor är väldigt dyr och därför är det av stor vikt att soporna komprimeras ordentligt!

Här finns även behållare för elavfall och glödlampor.

 

A d r e s s
M ä k l a r e
H u s v ä r d
S t y r e l s e